Oferta

Obiecuję Państwu, że będę nad Państwa projektem pracował osobiście, a nie przekazując go w ręce asystentów. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu, co pozwoli przygotować rozwiązanie optymalne z Państwa punktu widzenia.

Strategie CSR / zrównoważonego rozwoju

Przeprowadzę proces kreatywnego przygotowania nowej lub przedefiniowania istniejącej już strategii zrównoważonego rozwoju. Pomogę osadzić ją w czasie, opisać celami i miernikami. Przede wszystkim zinwentaryzuję realizowane już działania, usystematyzuje je, ewentualnie wskażę braki.

Możemy też wspólnie uspójnić ogólną strategię rozwoju z podejściem zrównoważonym – tak, by w tym ostatnim dostrzec potencjał wzrostu i długotrwałych przewag konkurencyjnych.

Realizowałem takie projekty dla kilkunastu przedsiębiorstw różnych branż: od przemysłu ciężkiego po usługi finansowe i trzeci sektor.

Raportowanie niefinansowe

Pomogę w opracowaniu treści informacji niefinansowych (ESG) dla inwestorów i rynku kapitałowego: od oświadczeń nt. informacji niefinansowych (NFRD/CSRD) po raporty zintegrowane w różnych standardach sprawozdawczości CSR/ESG (GRI Standards, SIN, SASB, itp.).

• przygotowałem ponad 50 raportów ESG,
• byłem autorem pierwszego w Polsce raportu przygotowanego w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (G2),
• raporty mojego autorstwa kilkukrotnie były nagradzane lub wyróżniane w konkursie Raporty Społeczne,
• raport przygotowany dla L.W. Bogdanka został uznany za najlepszy w Europie Środkowej i zdobył nagrodę Green Frog Award (GFA) – Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016.

Warsztaty szkoleniowe i dialogowe

Przeprowadzę warsztaty szkoleniowe i dialogowe z interesariuszami. Pomogę zidentyfikować i ocenić istotność kluczowych obszarów odpowiedzialności (PN-ISO 26000).

Dialog z otoczeniem to coś więcej niż wpisanie się w wymogi normy PN-ISO 26000. W warsztatach wykorzystuję techniki facylitacyjne, w tym projekcyjne, które pozwalają na docieranie do postaw i stanowisk często trudno dostępnych dla uczestników warsztatów, a stanowiących istotny czynnik w rozumieniu oczekiwań i wyzwań w danym obszarze.

Działania niestandardowe

Pomogę w przygotowaniu narzędzi związanych m.in.
z oszacowaniem śladu klimatycznego czy analizami scenariuszowymi dla zmian klimatycznych w kontekście ich wpływu na model biznesowy przedsiębiorstwa w oparciu o metodykę TCFD.

Będę wsparciem w opracowaniu zindywidualizowanych rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście m.in. adaptacji do ocieplania się klimatu i zmian regulacyjnych, jakie to za sobą pociąga. Będę wsparciem w różnego rodzaju niestandardowych i nietypowych, projektach związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem.

Kontakt

dr Jacek Dymowski

Adres

ul. Jasiniec 24,  03-290 Warszawa, 
NIP: 525 193 53 05

Kontakt

dr Jacek Dymowski

Adres

ul. Jasiniec 24,  03-290 Warszawa, 
NIP: 525 193 53 05